Výuka

Hmotnostní spektrometrie v organické analýze (C876)

Vzhledem k současné epidemiologické situaci přednášky v současné době neprobíhají. Veškeré studijní materiály mají studenti k dispozici na této webové stránce. Teoretické části jsou určeny ke samostudiu, cvičení interpretace spekter bude probíhat přes Zoom podle instrukcí zaslaných všem studentům zapsaným na předmět přes STAG. Pro cvičení interpretace EI spekter je nutná kalkulačka a znalost zastoupení izotopů pro běžné organické prvky a obecného postupu interpretace. Cvičení proběhnou v následujících termínech vždy v ponděli od 9 hod do 11:45 (pokud nedojde ke zmírnění současných opatření):
6.4. Cvičení interpretace MS spekter,
20.4. Cvičení interpretace MS spekter (pokračování).
Doktorandi přihlášení na předmětu mě prosím pošlete email, abych Vám zaslal pokyny k připojení, protože Vám přes STAG nemůžu poslat informační email automaticky.

Termín přednášek v letním semetru 2019/2020 je úterý 16 - 18 hod na učebně S23. Přednášející jsou Ing. Robert Jirásko, Ph.D. (přednášky 1 až 5, 9 až 12) a prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (přednášky 6 až 8). Pro cvičení interpretace EI spekter je nutná kalkulačka a znalost zastoupení izotopů pro běžné organické prvky a obecného postupu interpretace

Přednášky 2020

1. přednáška (18.2.) - Úvod do hmotnostní spektrometrie
2. a 3. přednáška (25.2. a 3.3.) - Ionizační techniky
4. přednáška (10.3.) - Hmotnostní analyzátory - 1. část
5. přednáška (17.3.) - Hmotnostní analyzátory – 2. část
6. přednáška (24.3.) - Interpretace EI hmotnostních spekter – úvod + cvičení, další příklady, řešení příkladů.
7. přednáška (31.3.) - Interpretace EI hmotnostních spekter – cvičení.
8. přednáška (7.4.) - Interpretace EI hmotnostních spekter – cvičení
9. přednáška (14.4.) - Spojení separačních technik a hmotnostní spektrometrie
10. přednáška (21.4.) - Kvantitativní analýza s využitím hmotnostní spektrometrie
11. přednáška (28.4.) - Kvalitativní analýza s využitím hmotnostní spektrometrie - Interpretace „měkkých“ MS a MS/MS spekter
12. přednáška (5.5.) - Měkké ionizační techniky – vybrané interpretace spekter

Sylabus předmětu

Termíny zkoušky

Termíny zkouškové písemky budou upřesněny. Přihlášky na zkoušku přes informační systém STAG. Pro studenty bez přístupu do STAGu lze i emailem.

Typické zkouškové otázky

Zkouška

Zkouška se skládá z písemného testu znalostí na 90 minut (90-100% - výborně, 80-89% - výborně mínus, 70-79% - velmi dobře, 60-69% - velmi dobře mínus, 50-59% - dobře, <50% - nevyhověl), interpretace 2 EI hmotnostních spekter a z event. krátké ústní části. Písemný test se do zkoušky započítává do známky 40%, interpretace spekter 40% a krátká ústní zkouška 20%. Nesložení jedné ze tří částí zkoušky se rovná nesložení celé zkoušky. V případě, že ostatní dvě části zkoušky jsou hodnoceny nejhůře známkou velmi dobře, pak stačí opakovat pouze nesloženou část zkoušky samostatně. Na zkoušku je vhodné vzít si kalkulačku kvůli interpretaci spekter, používání mobilních telefonů není povoleno. Nejsou povoleny žádné další materiály, jako např. tabulky izotopů nebo řešené příklady.

Stručný sylabus

Jedná se o volitelný předmět určený pro studenty 4. a 5. ročníku a studenty doktorského studia, jehož cílem je seznámení se základy hmotnostní spektrometrie a jejího praktického využití v analýze organických, bioorganických sloučenin s důrazem na využití hmotnostní spektrometrie pro strukturní charakterizaci. Budou probrány principy běžných ionizačních technik, základy instrumentace včetně aktuálních novinek, spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami (kapalinová a plynová chromatografie, elektromigrační techniky). Podrobně bude procvičena interpretace hmotnostních spekter získaných elektronovou ionizací i měkkými ionizačními technikami. Texty jednotlivých přednášek a všechny důležité informace o tomto předmětu budou k dispozici na této webové stránce. Velice doporučuji účast studentů na cvičeních interpretace hmotnostních spekter, jedná se o obtížnější část, jejíž zvládnutí bez praktického procvičení může být obtížné. Na cvičení potřebuje každý kalkulačku a tabulku relativního zastoupení izotopů pro jednotlivé prvky.

Top