Výuka

Hmotnostní spektrometrie v organické analýze (C876)

Termín přednášek v letním semetru 2018/19 bude včas oznámen, obvykle úterý 16 - 18 hod.

Pro cvičení interpretace EI spekter je nutná kalkulačka a znalost zastoupení izotopů pro běžné organické prvky a obecného postupu interpretace

Přednášky 2017

1. přednáška (27. 2.) - Úvod do hmotnostní spektrometrie
7. 3. a 13. 3. - Přednášky odpadají
2. přednáška (20. 3.) - Ionizační techniky (ke stažení přednášky 2 a 3)
3. přednáška (27. 3.) - Ionizační techniky (pokrač.)
4. přednáška (3. 4.) - Hmotnostní analyzátory
5. přednáška (10. 4.) - Úvod do interpretace EI spekter, Cvičení interpretace EI hmotnostních spekter (ke stažení přednášky 6 až 8), řešení příkladů, další příklady.
6. přednáška (17. 4.) - Cvičení interpretace EI hmotnostních spekter (pokrač.)
7. přednáška (24. 4.) - Cvičení interpretace EI hmotnostních spekter (pokrač.), interpretace hmotnostních spekter měkkých ionizačních technik: úvod, cvičení interpretace neřešené, řešení příkladů Pro samostatné procvičení interpretace spekter doporučuji odkaz.
1. 5. a 8.5. je státní svátek. 15. 5. přednáška odpadá.
Samostudim - Spojení separačních technik a hmotnostní spektrometrie, Identifikace molekul a kvantitativní analýza pomocí MS
Konzultace možné po předchozí domluvě

Sylabus a okruhy otázek ke zkoušce

Termíny zkoušky

Termíny zkoušek budou oznámeny před začátkem zkouškového období. Přihlášky na zkoušku přes informační systém STAG. Pro studenty bez přístupu do STAGu lze i emailem.

Zkouška

Zkouška se skládá z písemného testu znalostí na 60 minut (90-100% - výborně, 80-89% - výborně mínus, 70-79% - velmi dobře, 60-69% - velmi dobře mínus, 50-59% - dobře, <50% - nevyhověl), interpretace 3 hmotnostních spekter (2 EI spektra a 1 spektrum měřené měkkými ionizačními technikami) a z event. krátké ústní části. Písemný test se do zkoušky započítává do známky 40%, interpretace spekter 40% a krátká ústní zkouška 20%. Nesložení jedné ze tří částí zkoušky se rovná nesložení celé zkoušky. V případě, že ostatní dvě části zkoušky jsou hodnoceny nejhůře známkou velmi dobře, pak stačí opakovat pouze nesloženou část zkoušky samostatně. Na zkoušku je vhodné vzít si kalkulačku kvůli interpretaci spekter, používání mobilních telefonů není povoleno. Nejsou povoleny žádné další materiály, jako např. tabulky izotopů nebo řešené příklady.

Stručný sylabus

Jedná se o volitelný předmět určený pro studenty 4. a 5. ročníku a studenty doktorského studia, jehož cílem je seznámení se základy hmotnostní spektrometrie a jejího praktického využití v analýze organických, bioorganických a organokovových sloučenin s důrazem na využití hmotnostní spektrometrie pro strukturní charakterizaci. Budou probrány principy běžných ionizačních technik, základy instrumentace včetně aktuálních novinek, spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami (kapalinová a plynová chromatografie, elektromigrační techniky). Podrobně bude procvičena interpretace hmotnostních spekter získaných elektronovou ionizací i měkkými ionizačními technikami. Texty jednotlivých přednášek a všechny důležité informace o tomto předmětu budou k dispozici na této webové stránce. Velice doporučuji účast studentů na cvičeních interpretace hmotnostních spekter, jedná se o obtížnější část, jejíž zvládnutí bez praktického procvičení může být obtížné. Na cvičení potřebuje každý kalkulačku a tabulku relativního zastoupení izotopů pro jednotlivé prvky.

Top